ms barevna
Výchovné působení je kromě rozvoje komunikačních schopností a dovedností v odpoledním klubu „Hlásek“ orientováno i na estetické vyjádření, a to i prostřednictvím klubu „Pastelka“.

Klub „Pastelka“ – pro starší děti, zejména před zahájením školní docházky.
Obsah:
-           pracovní, výtvarné, konstruktivní činnosti rozvíjející jemnou motoriku, grafomotoriku, fantazii a další schopnosti.
-          Výtvarné dílny – seznamování a experimentování s různými výtvarnými technikami a materiály
-          „Malované zpívánky“ – spojení hudby, zpěvu, pohybu a grafických + výtvarných činností

Klub „Hlásek“ – pro děti s narušenou komunikační schopností:
          Obsahem je především logopedická péče v různých formách, hry na rozvoj fonematického sluchu, na procvičení sluchové percepce a paměti, na rozvoj slovní zásoby, cvičení obratnosti mluvidel nebo dechová cvičení, aj.

Nejmladším dětem je určen Klub „Hajánek“:
-          Jedná se o odpočinek na lůžku při poslechu pohádek. V případě zájmu starších dětí, či na základě přání jejich rodičů, se k odpočinku mohou také přidat. Pokud se děti již cítí odpočaté a nechtějí na lůžku déle setrvat, mohou odejít do jiného klubu.

V rámci odpoledních klubů Pastelka, Hlásek a Hajánek je dětem umožněno se zúčastnit Výtvarníčku, Povídálku, Flétniček + zpívánek, Sporťáčku, grafomotorických cvičení.

-          „VÝTVARNÍČEK – kouzlíme s barvami“: p. uč. Rita
Zaměřuje se na výtvarně-pracovní činnosti, při kterých se děti seznámí se základy výtvarných technik jako je kresba, malba a práce s různým materiálem. Část výuky je také věnována výtvarným experimentům a méně tradičním technikám tvorby.

-           „ZPÍVÁNKY“: p. uč. Vojta
 Seznámení s notami, rytmizace říkadel, nácvik jednoduchých písní.
Pomocí hudebně pohybových činností se u dětí rozvíjí smysl pro rytmus, dynamičnost, muzikálnost, ale i schopnost radostně vnímat hudbu poslechem a dovednost vyjádřit pohybem hudební motiv, radost ze zpěvu.

-          „POVÍDÁLEK“: p. uč. Regina (logoped), p. uč. Káťa (logopedický asistent)
Individuální cvičení oromotoriky a dechu, vyvozování hlásek, náprava jejich vadného tvoření. Budování a rozvoj slovní zásoby, odstraňování dysgramatismů. Cvičení správné plynulosti, tempa řeči, rozvoj sluchové percepce a paměti.Zaměření na dechová cvičení – postupné prodlužování výdechové fáze, zdokonalování dechové ekonomie, pozvolný dechový nástup. Rozvoj smyslu pro rytmus, sluchové percepce a paměti.

-           „SPORŤÁČEK“: p. uč. Petra
Zařazení prvků jógy, míčkovací automasáže, uvolňovacích a protahovacích cvičení na owerballu, gymballu, cvičení s říkadly, hry s míčem, základy atletiky,…

-           „GRAFOMOTORICKÁ CVIČENÍ“: třídní učitelé
Pravidelná situace jemné motoriky a vizuomotoriky, nácvik, upevnění správného úchopu psacího náčiní, popř. korekce vadného držení. Uvolnění ruky od ramenního kloubu až po zápěstí, nácvik přiměřeného tlaku na tužku, procvičování jednotlivých grafomotorických úkolů seřazených od nejjednodušších po složitější, kontrola správného sezení u grafomotorických cvičení.

V průběhu školního roku jsou dětem zajištěny i jiné aktivity:
 • Divadelní představení agentury "Úsměv" L. Frištenské
 • Divadelní představení v Kulturním klubu Žacléř, v trutnovském Uffu
 • Environmentální programy agentury Sever
 • Dvoudenní výlet na Rýchorskou boudu
 • Pravidelné návštěvy městské knihovny – "Malý čtenář"
 • Beseda s dentální hygienistkou
 • ... a mnohé další

Dále je jim poskytována nadstardantní péče:
 • Předplavecký výcvik v krytém bazénu pod vedením Plavecké školy TJ Lokomotiva Trutnov po 5-ti lekcích.
 • Saunování - období říjen až únor 1x týdně.
 • Solná jeskyně - období říjen až březen 1x týdně
 • Lyžařský výcvik – „Lyžařská školička". Seznámení a osvojení si základů lyžování pod vedením instruktorů a učitelek ve sportovním areálu BRET.
 • Výuka anglického jazyka s externí lektorkou
 • Bruslení

 

2019 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček