ms barevna

Třídní učitelky - Mgr. et Mgr. Regina Kligerová
Pedagogická asistentka - Simona Guzýová

Třída Štěňátek je speciální (méněpočetná) třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (s těžkými vadami řeči, s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, s poruchami pozornosti a hyperaktivitou). Složení třídy je heterogenní. Nejmladšímu z dětí jsou 3 a nejstaršímu 7 let. Je zde 10 dětí, 2 holčičky a 8 kluků. Každé z dětí je jiné. Někdo má potíže s řečí, někdo se soustředěním a někdo s okolním světem.

Dětem je zde poskytována zvýšená péče v oblasti logopedické (intenzivní, každodenní cvičení oromotoriky, dechu, vyvozování a náprava hlásek, rozvoj slovní zásoby,...), tělesné (míčková automasáž, cvičení na gymballu), mentální (edukativně stimulační skupinky) i etopedické (procvičování pozornosti, zmírňování napětí, odbourávání agrese).
Výhodami této třídy je malý počet zapsaných dětí, zvýšená individuální péče, odborný přístup, spolupráce se speciálními pedagogickými centry a pedagogicko psychologickou poradnou.

2019 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček