ms barevna

Třídní učitelky - Mgr. et Mgr. Regina Kligerová (speciální pedagog, logoped a surdoped)
Pedagogická asistentka - Simona Guzýová a Andrea Palounková

Třída Štěňátek je speciální (méněpočetná) třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (s těžkými vadami řeči, s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, s poruchami pozornosti a hyperaktivitou). Složení třídy je heterogenní. Nejmladšímu z dětí jsou 3 a nejstaršímu 7 let. Je zde 13 dětí, 4 holčičky a 9 kluků. Každé z dětí je jiné. Někdo má potíže s řečí, někdo se soustředěním a někdo s okolním světem.

Dětem je zde poskytována zvýšená péče v oblasti logopedické (intenzivní, každodenní cvičení oromotoriky, dechu, vyvozování a náprava hlásek, rozvoj slovní zásoby,...), tělesné (míčková automasáž, cvičení na gymballu), mentální (edukativně stimulační skupinky) i etopedické (procvičování pozornosti, zmírňování napětí, odbourávání agrese).
Výhodami této třídy je malý počet zapsaných dětí, zvýšená individuální péče, odborný přístup speciálního pedagoga, spolupráce se speciálními pedagogickými centry a pedagogicko psychologickou poradnou.
Od letošního roku jsme začali pracovat dle záměrů a principů programu Začít spolu. Prostředí tříd jsme uspořádali do tzv. center aktivit (učebních kooperativních koutků, menších pracovišť), která jsou různě tematicky zaměřena a vybavena tak, aby podněcovala a stimulovala děti k aktivitě a co největšímu osamostatnění.

2019 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček