ms barevna
 • Vyplývá ze Zákona 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, (dítě má nárok na dotovanou stravu, rodiče platí jen finanční normu potravin pouze v době pobytu ve školském zařízení § 117 odst. 1b,c,§119 a §122 odst.2)
 • Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhlášky č. 602/2006 Sb. o hyg. požadavcích na stravovací služby
 • Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhlášky Ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Předpisy Evropského parlamentu a rady
 • Školní jídelna poskytuje stravování dětem a zaměstnancům mateřské školy. Cizím strávníkům jídelna obědy neposkytuje.

Děti mají ve školní jídelně zajištěnou plnohodnotnou a vyváženou stravu.
Snažíme se sestavovat pestrý jídelníček a pravidelně kontrolujeme a udržujeme ve stanovené výši spotřebu masa, ryb, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, luštěnin, tuků a cukrů.

Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ i v létě na školní zahradě.

Organizace provozu stravování
 • ŠJ zajišťuje stravování jen ve dnech provozu MŠ
 • děti se stravují v prostorách školní jídelny, výjimečně ve třídě
 • polévku a pití připravuje na stoly kuchařka, pro hlavní jídlo si děti chodí samy k výdejnímu okénku /nejmenším dětem pomáhá školnice a učitelky/
 • po jídle si děti samy nádobí odnášejí na místo k tomu určené
 • strava se skládá z přesnídávky, polévky, hlavního jídla, svačiny a nápojů
 • strávník má nárok na jedno jídlo denně, přídavky jsou dle aktuálního stavu vydaných porcí a není na ně nárok
 • dozor v ŠJ vykonává pedagogický pracovník, dojde-li k znečištění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k úrazu.

Stravné v naší MŠ činí:
přesnídávka 7,- Kč
oběd 20,- Kč
svačina 7,- Kč
celodenní strava 34,- Kč

Podle vyhlášky 107/2005 o školním stravování jsou děti, které dosáhnou v průběhu školního roku sedmi let, zařazeny do kategorie 7-11 let. Mají vyšší normu potravin a tedy i vyšší poplatek za stravu - přesnídávka 8,- Kč,
oběd 21,- Kč, svačina 7,- Kč, celkem 36,- Kč.

Stravné se platí každý měsíc na účet MŠ č. 208558003/0600
vždy do 25. dne v daném měsíci na další měsíc nebo v hotovosti administrativní pracovnici ŠJ. Pokud nebude platba včas uhrazena, nepřijmeme vaše dítě k 1. dni následujícího měsíce do MŠ.

Odhlašování stravy:
oběd si můžete odhlásit den předem do 16.00 hod. do knihy na odhlašování – na hlavní chodbě nebo po celý den telefonem a každé ráno do 6.30 hod. telefonem na čísle 499 876 271, mobil 733 642 184.

Odpolední svačinu si můžete odhlásit den předem nebo ráno třídním učitelkám.

Při neodhlášení a nepřítomnosti dítěte v MŠ si můžete první den oběd vyzvednout v době od 11.00 – 11.15 hod. Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná finanční náhrada.
Z důvodu zavedení systému kritických bodů /Vyhl.137/2004/ ve stravovacích zařízeních, si rodiče musí oběd v určenou dobu vyzvednout. Nelze přechovávat oběd v jídlonosičích do odpoledních hodin.

Na dotovanou stravu má dítě v MŠ dle § 119 ŠZ nárok pouze v době pobytu ve škole, případně první den neplánované nepřítomnosti. Na další dny je rodič povinen stravu odhlásit.

Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy.

Zaměstnanci mateřské školy mají nárok na oběd, pokud odpracovali ten den minimálně 3 hodiny. V době dovolené, služební cesty/při současném čerpání stravného na cestovním příkaze/ a nemoci jsou povinni si oběd včas odhlásit, jinak jim bude počítána plná cena stravy. Po dobu nemoci, nepřítomnosti dítěte nebo zaměstnance školy ve škole, nelze vydávat stravu domů.
Důchodci organizace – strava je určena ke konzumaci důchodci, který pracoval v organizaci před odchodem do důchodu. V případě, že důchodce je hospitalizován, je na rekreaci, užívá lázeňský pobyt či odcestoval z místa bydliště na dobu delší než 1 den, se důchodcům strava nevydává.
Totéž platí i po dobu školních prázdnin.

Rozvrh podávání jídel:
 
Třída 1. 2. a 3.
Přesnídávka 08.15 - 08.40 08.40 - 09.00
Oběd 11.15 - 11.50 11.50 - 12.15
Svačina 14.15 - 14.45 14.15 - 14.45

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce.

Ostatní:
- jídelní lístek sestavuje kuchařka ve spolupráci s administrativní pracovnicí v souladu s výživovými normami
- mimořádný úklid jídelny během výdejní doby zajišťují pracovnice MŠ nebo ŠJ
- problémy nebo připomínky ke stravování mohou hlásit rodiče administrativní pracovnici ŠJ nebo ředitelce (zástupkyni ředitelky)
- placení stravného o prázdninách je určeno v Pokynu ředitelky pro prázdninový provoz, který je vyvěšen vždy v červnu na nástěnce

Úřední hodiny administrativní pracovnice:

Pracoviště B. Němcové:
Telefon 499 776 457, mobil 604 467 722

Středa 6.15 – 9.30
Liché úterý 12.45 – 16.00
Pátek 6.15 – 9.30

Pracoviště Na Pilíři:
Telefon 499 876 721, mobil 733 642 184

Pondělí 6.15 – 9.30
Sudé úterý 12.45 – 16.00
Čtvrtek 6.15 – 9.30

Administrativní úřednice ŠJ – p.Hledíková Hana

Dle zákona 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví upozorňujeme rodiče, že se jídlo vydává pouze do čistých jídlonosičů (žádné sklenice nebo podobné nádoby).

Tento provozní řád je vyvěšen na nástěnce a současně přístupný na webových stránkách.
Přílohou provozního řádu je kalkulace všech nákladů na přesnídávku, svačinu a oběd.

V Žacléři 01.09.2018 

Jana Nagyová
ředitelka školy

Mgr. et Mgr. Regina Kligerová
zástupkyně ředitele
2019 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček