ms barevna

Naše pracoviště - Na Pilíři 204 působí od roku 1984 v budově, která prošla několika proměnami a má bohatou a zajímavou historii. Zpočátku jsme byli výhradními uživateli, ale v současné době objekt využívá několik subjektů - Městská knihovna, depozitář Městského muzea a místní organizace.

Potřebám mateřské školy slouží polovina přízemí, v které se nachází školní kuchyně, jídelna, zázemí pro personál školní kuchyně, šatny dětí, sklad pomůcek pro hry na školní zahradě a nově rekonstruovaná tělocvična, která slouží nejen mateřské škole, ale také veřejnosti. Ostatní prostory mateřské školy jsou umístěny v prvním poschodí a jsou zajištěny uzamykatelným katrem. Nachází se zde tři třídy - Myšky, Koťata, Štěňata = speciální třída pro děti s narušenou komunikační schopností a dalšími vadami. Každá z nich má vlastní zrenovované sociální zařízení. Postupně byl do tříd pořízen nový nábytek, který umožňuje dětem samostatný výběr hraček, výtvarných a pracovních pomůcek – některé z nich mají své stabilní umístění a jsou dětem volně k dispozici, jiné jsou dětem předkládány průběžně podle obsahu projektů, které během roku probíhají. Díky logopedickému projektu, který byl v roce 2014 realizován, jsou třídy i ostatní prostory vybaveny i velkým množstvím didaktických pomůcek, zaměřených na rozvoj komunikačních schopností dětí. V jednotlivých třídách jsou vhodně vybaveny dětské koutky, které jsou dobře prostorově uspořádány. Speciální třída na pracovišti Na Pilíři poskytuje dětem i logopedický a počítačový koutek, kde probíhá individuální péče. Dále se zde nachází třída pro pohybové a hudební aktivity, lehárna, sborovna se skladem pomůcek, ředitelna, úklidová místnost. V říjnu 2009 byla také dokončena rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně tak, aby vyhovovala kritériím stanoveným EU. Mateřská škola je vytápěna ústředním topením, plynová kotelna je součástí budovy.

Budova školy má moderní okna i fasádu. V roce 2015 vznikla u mateřské školy přírodní zahrada. Najdeme zde zázemí pro pohybové činnosti, jako je běhání, lezení, houpání, šplhání, klouzání, balancování, ježdění na kolečkách a odrážedlech, skákání apod. Pro aktivity tvořivé - soustředěné, klidnější, a pro vývoj dětí nepostradatelné, jsou tu možnosti hry s pískem a sypkými materiály, hrabání, stavění, ale i kreslení a malování, tvoření z přírodnin apod. Zahrada přímo vybízí děti k zážitkům z živé přírody - pozorování broučků, růstu rostlin, jejich vůně, barevnosti. Děti mají možnost vypěstovat jahůdky, pozorovat vzcházení semínek hrachu a fazolí a vonět k bylinkám a koření. Od roku 2018 jsme zapojeni v projektu "Děti na startu", prostřednictvím kterého maximálně podporujeme správný pohyboý vývoj dětí.

 

Prezentace školy:

Cílem naší mateřské školy je vytvořit prostředí rodinného typu. Na pracovišti Na Pilíři je upřednostňováno heterogenní složení dětí ve třídách, děti jsou do tříd zařazovány na základě individuálních potřeb. Každá třída má stanovena svá pravidla a rituály. U mladších dětí se zaměřujeme především na úspěšnou adaptaci a na vytváření potřebných návyků a stereotypů, na postupné budování režimu činností v MŠ, který dětem přináší pocit jistoty a bezpečí, na získávání jejich důvěry. U starších dětí pracujeme na rozvíjení jejich zájmů, poznávání osobnostních charakteristik a budování vědomostí, dovedností a postojů. Děti se již samy podílí na vytváření pravidel a rituálů, hodnotí důsledky nedodržování takto stanovených pravidel a sami si určují způsoby nápravy. Snažíme se o vytváření základů prosociálního chování a jednání, budujeme schopnost otevřené komunikace mezi všemi dětmi. Důraz je kladen na pedagogickou analýzu, která je základem individuálního přístupu k jednotlivým dětem. Dostatek prostoru pro spontánní činnosti vede k poznávání zájmů dětí a následnému plánování vzdělávacích aktivit, kde jsou uplatňovány metody prožitkového, sociálního a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí a různé formy práce (frontální, individuální, skupinové, diferencované). Jsou zohledňovány individuální rozdíly v tempu vývoje dětí, jejich možnosti a potřeby. Ve speciální (méněpočetné třídě) jsme začali pracovat dle záměrů a principů programu Začít spolu. Prostředí tříd je uspořádáno do tzv. center aktivit (učebních kooperativních koutků, menších pracovišť), která jsou různě tematicky zaměřena a vybavena tak, aby podněcovala a stimulovala děti k aktivitě a co největšímu osamostatnění.

 

 

2019 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček