main header

kuratkakotatamedvidci

 

Vyplývá ze Zákona 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, (dítě má nárok na dotovanou stravu, rodiče platí jen finanční normu potravin pouze v době pobytu ve školském zařízení § 117 odst. 1b,c,§119 a §122 odst.2)

Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky č. 602/2006 Sb. o hyg. požadavcích na stravovací služby

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Vyhlášky Ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy Evropského parlamentu a rady

Školní jídelna poskytuje stravování dětem a zaměstnancům mateřské školy. Cizím strávníkům jídelna obědy neposkytuje.


Děti mají ve školní jídelně zajištěnou plnohodnotnou a vyváženou stravu.
Snažíme se sestavovat pestrý jídelníček a pravidelně kontrolujeme a udržujeme ve stanovené výši spotřebu masa, ryb, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, luštěnin, tuků a cukrů.
Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ i v létě na školní zahradě.


Organizace provozu stravování
-    ŠJ zajišťuje stravování jen ve dnech provozu MŠ
-    děti se stravují v prostorách školní jídelny, výjimečně ve třídě
-    polévku a pití připravuje na stoly kuchařka, pro hlavní jídlo si děti chodí samy k výdejnímu okénku /nejmenším dětem pomáhá školnice a učitelky/
-    po jídle si děti samy nádobí odnášejí na místo k tomu určené
-    strava se skládá z přesnídávky, polévky, hlavního jídla, svačiny a nápojů
-    strávník má nárok na jedno jídlo denně, přídavky jsou dle aktuálního stavu vydaných porcí a není na ně nárok
-    dozor v ŠJ vykonává pedagogický pracovník, dojde-li k znečištění podlahy učiní nutná opatření, aby nedošlo k úrazu.

Stravné v naší MŠ činí:

přesnídávka 6,- Kč
oběd 18,- Kč
svačina 6,- Kč
celodenní strava 30,- Kč


Podle Vyhlášky 107/2005 o školním stravování jsou děti, které dosáhnou v průběhu školního roku sedmi let, zařazeny do kategorie 7-11let. Mají vyšší normu potravin a tedy i vyšší poplatek za stravu - přesnídávka 7,- Kč,
oběd 19,- Kč, svačina 6,- Kč, celkem 32,- Kč.


Stravné se platí každý měsíc na účet MŠ č. 208558003/0600, vždy do 25 dne v daném měsíci na další měsíc. Pokud nebude platba včas uhrazena, nepřijmeme vaše dítě k 1. dni následujícího měsíce do MŠ.

Odhlašování stravy: stravu si můžete odhlásit den předem do 16.00 hod. do knihy na odhlašování – na hlavní chodbě nebo po celý den telefonem a  každé ráno do 6.30 hod. telefonem na čísle 499 776 457, mobil 604 467 722.

Odpolední svačinu si můžete odhlásit den předem nebo ráno do 8.00hod. do sešitu na odhlašování (police na hlavní chodbě).

Při neodhlášení a nepřítomnosti dítěte v MŠ si můžete první den oběd vyzvednout v době od 11.00 – 11.15 hod. Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná finanční náhrada.
Z důvodu zavedení systému kritických bodů /Vyhl.137/2004/ ve stravovacích zařízeních, si rodiče musí oběd v určenou dobu vyzvednout. Nelze přechovávat oběd v jídlonosičích do odpoledních hodin.

Na dotovanou stravu má dítě v MŠ dle § 119 ŠZ nárok pouze v době pobytu ve škole, případně první den neplánované nepřítomnosti. Na další dny je rodič povinen stravu odhlásit.

Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy.

Zaměstnanci mateřské školy mají nárok na oběd pokud odpracovali ten den minimálně 3 hodiny. V době dovolené, služební cesty/při současném čerpání stravného na cestovním příkaze/ a nemoci jsou povinni si oběd včas odhlásit, jinak jim bude počítána plná cena stravy.
Po dobu nemoci, nepřítomnosti dítěte nebo zaměstnance školy  ve škole, nelze vydávat stravu domů.

Rozvrh podávání jídel:

1.tř.   přesnídávka   8:10 - 8:30
    oběd   11:10 - 11:35
    svačina   14:00 - 14:30
             
2.tř.   přesnídávka   8:30 - 8:50
    oběd   11:40 - 12:05
    svačina   14:00 - 14:30
             
3.tř.   přesnídávka   8:50 - 9:10
    oběd   12:10 - 12:35
    svačina   14:00 - 14:30


Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce.

Ostatní :
- jídelní lístek sestavuje kuchařka ve spolupráci s administrativní pracovnicí v souladu s výživovými normami
- mimořádný úklid jídelny během výdejní doby zajišťují pracovnice MŠ nebo ŠJ
- problémy nebo připomínky ke stravování mohou hlásit rodiče administrativní pracovnici ŠJ nebo ředitelce školy
 - placení stravného o prázdninách je určeno v Pokynu ředitelky pro prázdninový provoz, který je vyvěšen vždy v červnu na nástěnce
   
Úřední hodiny administrativní pracovnice

Pracoviště B. Němcové:
Telefon 499 776 457, mob.: 604 467 722

Středa 06.15 - 09.30 hodin
Liché úterý 12.45 - 16.00 hodin
Pátek 06.15 - 09.30 hodin

Pracoviště Na Pilíři:
Telefon: 499 876 721, mob.: 733 642 184

Pondělí 06.15 - 09.30 hodin
Sudé úterý 12.45 - 16.00 hodin
Čtvrtek 06.15 - 09.30 hodin

Administrativní úřednice ŠJ – p. Hledíková Hana

Dle zákona 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví upozorňujeme rodiče, že se jídlo vydáívá pouze do čistých jídlonosičů (žádné sklenice nebo podobné nádoby).

Tento provozní řád je vyvěšen na nástěnce a současně přístupný na webových stránkách.
Přílohou provozního řádu je kalkulace všech nákladů na  přesnídávku, svačinu a oběd.


V Žacléři 1. 9. 2015                                                        Jana Nagyová, DiS
                                                                                          ředitelka školy

Administrativní úřednice ŠJ – p. Hledíková Hana

 

Dle zákona 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví upozorňujeme rodiče, že se jídlo vydáívá pouze do čistých jídlonosičů ( žádné sklenice nebo podobné nádoby).

 

2019 Mateřská škola, Žacléř - B. Němcové, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček